všeobecné podmínky inzerce

na internetových stránkách vedlejšáky.cz a jejich užívání
I. Předmět úpravy
Provozovatelem serveru vedlejšáky.cz (dále jen „Server“) je Ondřej Gojda, místem podnikání Batličkova 254/3, Libeň, 182 00 Praha 
Batličkova 254/3, Libeň, 182 00 Praha; IČ: 87320215 (dále jen „Provozovatel“). Provozovatel je zapsán v živnostenském rejstříku.
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují práva a závazky užívání služeb serveru vedlejšáky.cz a jsou závazné pro všechny uživatele serveru. Každý uživatel serveru, jak je definován níže, vyslovuje s těmito Podmínkami svůj souhlas, a to jejich výslovným schválením elektronickými prostředky, uhrazením poplatku za služby serveru a/nebo každým úkonem při užívání serveru, jak je definováno níže.
Uživatelem serveru se rozumí každý návštěvník serveru (zejména pak „Zadavatel“ a „Uchazeč“ – viz níže), který se k serveru připojí prostřednictvím internetu či jiného rozhraní. Dokud není prokázáno něco jiného, považuje se za uživatele vlastník zařízení, kterému odpovídá IP adresa, z níž došlo k připojení k serveru či využití služeb serveru.
Server poskytuje elektronické služby trhu práce, tj. zadávání a zveřejňování inzerce subjektů nabízejících volná pracovní místa a dále umožňuje zájemcům o práci přímo, bez zásahu Provozovatele, kontaktovat inzerující subjekty za účelem získání zaměstnání nebo práce.
 
II. Práva a povinnosti provozovatele
Provozovatel je oprávněn kontrolovat a vymáhat dodržování pravidel užívání služeb serveru a používat k tomu všech jemu dostupných prostředků.
Provozovatel je oprávněn sledovat a zaznamenávat IP adresu uživatele serveru, a to při každém úkonu uživatele.
Provozovatel neručí za dostupnost a provoz serveru a služeb, zejména pak za případné výpadky způsobené hardwarovými či softwarovými závadami serveru, problémy s obsluhou serveru ani jakýmikoli externími vlivy či výpadky.
Provozovatel neručí za zachování obsahu na serveru, a to ani dat umístěných na server uživateli, ani dat umístěných Provozovatelem. Provozovatel není povinen provádět jakékoli zálohy obsahu umístěného na serveru.
Provozovatel je oprávněn kdykoli a bez předchozího upozornění smazat či jinak odstranit a/nebo znepřístupnit některým či všem uživatelům jakýkoli obsah či službu serveru či jakákoli data na serveru umístěná. O takovém odstranění či znepřístupnění není Provozovatel povinen uživatele informovat.
Provozovatel je oprávněn doplňovat obsah vložený na server uživateli reklamním sdělením dle svého uvážení.
Provozovatel je oprávněn nezveřejnit obsah vkládaný uživatelem na server zejména v případě, že je neúplný, tedy že uživatelem nebyly splněny veškeré náležitosti pro vložení obsahu na server, jakož i v případě, že se zjistí, že některé části obsahu jsou chybné či nepravdivé.
Provozovatel provádí průběžnou kontrolu některého obsahu, který Zadavatel na server umísťuje; avšak provozovatel není povinen dohlížet na obsah ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávnost obsahu.
 
III. Práva a povinnosti zadavatele
Subjekt nabízející volná pracovní místa (dále jen „Zadavatel“) je oprávněn užívat server k inzerování nabídek zaměstnání nebo práce za účelem vyhledání vhodných uchazečů o inzerované pracovní pozice. Zadavatelem může být pouze subjekt se sídlem nebo místem podnikání v ČR. Tato inzerce není nijak zpoplatněna. Další vzájemná práva a povinnosti Zadavatele a Provozovatele jsou uvedena níže v Podmínkách.
 
IV. Práva a povinnosti uchazeče
Zájemce o práci (dále jen „Uchazeč“) je oprávněn bezplatně užívat server k vyhledávání vhodného zaměstnání nebo práce pro svou osobu. Další vzájemná práva a povinnosti Uchazeče a Provozovatele jsou uvedena níže v Podmínkách.
 
V. Další práva a povinnosti zadavatele
Zadavatel je oprávněn zadávat Provozovateli ke zveřejnění na Serveru inzeráty obsahující pouze nabídku zaměstnání nebo pracovních příležitostí a to jen za podmínky jednorázově řádně vyplněných kontaktních údajů Zadavatele.
Za obsah inzerce je odpovědný výhradně Zadavatel. Jak je uvedeno výše, Zadavatel je oprávněn inzerci využívat pouze za účelem nabídky volných pracovních míst. Zadavatel není oprávněn do inzerátu zadávat jakékoli údaje a informace, které jsou v rozporu s právním řádem ČR i obecně platnými právními a etickými normami.  Je zakázáno inzerovat nabídky práce, které by byly v rozporu s dobrými mravy či zájmy a/nebo etickými pravidly Provozovatele či v rozporu s Obchodními podmínkami pro umisťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných správcem serveru (společnost WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41, Hluboká nad Vltavou, IČ: 28115708).
Za výše uvedené zakázané pracovní nabídky se považují zejména nabídky práce na bázi multilevel-marketingu (MLM), pyramidové hry, podomní prodej, práci v oblasti erotiky a sexuálních služeb a/nebo jiné netransparentní nabídky práce, kde není jasně specifikován přesný popis pracovní pozice či činnosti, která má být předmětem výkonu práce.
Vzhledem k tématickému zaměření Serveru je Zadavatel oprávněn inzerovat pouze pracovní pozice představující penzum práce maximálně 25 hodin týdně a méně – dříve nazývané též vedlejší pracovní poměr (VPP).
Inzerát s nabídkou práce musí obsahovat jednoznačný a výstižný název a popis pracovní pozice, nikoliv názvy jako např. „Jedinečná šance“, „Neuvěříte…“, „Denně výdělek až…“ apod., a dále pak kontaktní informace Zadavatele (e-mailová a webová adresa).
Pokud Provozovatel u některé pracovní nabídky zjistí rozpor s těmito Podmínkami, je oprávněn odmítnout a/nebo smazat inzerát Zadavatele, a to bez jakéhokoliv předchozího upozornění. Dále je v takovémto případě Provozovatel oprávněn zamezit Zadavateli v další inzerci pracovních nabídek na Serveru.
 
VI. Osobní údaje a další ujednání
Provoz serveru podléhá registraci provozovatele jako správce databáze a osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Uživatel uděluje Provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu údajů poskytnutých za účelem anebo při využívání služeb serveru, zejména pak osobních údajů poskytnutých při odeslání odpovědi na inzerát, osobních údajů poskytnutých při zadání inzerátu, a dále IP adresy uživatele, za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Provozovatele Serveru a případného řešení vzájemných práv a povinností, včetně případného předání těchto údajů dotčeným osobám, a dále pro jiné obchodní a marketingové účely Provozovatele.
Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby jeho osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Provozovatelem.
Uživatel bere na vědomí, že v případě zjištění porušení zákona nebo práv a právem chráněných zájmů Provozovatele či třetích osob je Provozovatel oprávněn osobní údaje uživatele včetně IP adresy dále sdělovat, zejména pak předat je Policii ČR či jiným orgánům státní správy.
Uživatel má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to písemně. Tím nejsou dotčena další práva uživatele jako subjektu osobních údajů podle zákona.
Uživatel souhlasí s tím, aby mu Provozovatel zasílal zprávy obsahující obchodní sdělení.
VI. Práva a povinnosti uchazeče
Vyhledávání v publikovaných inzerátech a odpovídání na ně je Uchazeč oprávněn činit zcela bez omezení a bezplatně.
Uchazeč nese plnou odpovědnost za jím poskytnuté údaje nebo informace obsažené v odpovědi na inzerát nebo v přiloženém životopise. Uchazeč není oprávněn prostřednictvím odpovědi na inzerát nebo životopisu nabízet a/nebo propagovat jakékoliv výrobky nebo služby. Uchazeč dále není oprávněn do odpovědi na inzerát uvádět jakékoli údaje a informace, které jsou v rozporu s právním řádem ČR i obecně platnými právními a etickými normami a pravidly Provozovatele či v rozporu s Obchodními podmínkami pro umisťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných správcem serveru (společnost WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41, Hluboká nad Vltavou, IČ: 28115708).
Provozovatel je oprávněn životopis Uchazeče ze Serveru bez předchozího souhlasu a upozornění odstranit, jestliže porušuje Podmínky.
 
VII. Závěrečná ustanovení
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2021
Provoz Serveru, užívání jeho služeb a veškeré právní vztahy mezi Provozovatelem a uživateli se řídí právním řádem České republiky.
Podmínky jsou platné a účinné jako celek, eventuální neplatnost některého ustanovení nezpůsobuje neplatnost celých podmínek.

na internetových stránkách vedlejšáky.cz a jejich užívání

Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky inzerce (dále jen „Podmínky“) jsou obecně platná a závazná pravidla upravující práva a povinnosti při užívání všech služeb serveru vedlejšáky.cz a jsou závazné pro všechny uživatele serveru. Každý uživatel serveru, jak je definován níže, vyslovuje s těmito Podmínkami svůj souhlas, a to současně jejich výslovným schválením elektronickými prostředky, uhrazením poplatku za služby serveru a/nebo každým úkonem při užívání serveru, jak je definováno níže.

Uživatelem serveru (dále jen „Uchazeč nebo Zadavatel a společně Uživatel“) se rozumí každý návštěvník serveru (zejména pak „Zadavatel“ a „Uchazeč“ – viz níže), který se k serveru připojí prostřednictvím internetu či jiného rozhraní. Dokud není prokázáno něco jiného, považuje se za uživatele vlastník zařízení, kterému odpovídá IP adresa, z níž došlo k připojení k serveru či využití služeb serveru.

Server poskytuje elektronické služby trhu práce, tj. zadávání a zveřejňování inzerce subjektů nabízejících volná pracovní místa a dále umožňuje zájemcům o práci přímo, bez zásahu Provozovatele, kontaktovat inzerující subjekty za účelem získání zaměstnání nebo práce.

Provozovatelem serveru vedlejšáky.cz (dále jen „Server nebo Provozovatel“) je Ondřej Gojda, Batličkova 254/3, Libeň, 182 00 Praha.

Smluvní vztah mezi uživatelem a provozovatelem vzniká:

a) ve vztahu Zadavatel-Provozovatel v okamžiku přidání inzerátu (stisknutí tlačítka „potvrdit a odeslat“).

b) ve vztahu Uchazeč-Provozovatel v okamžiku odeslání přihlášky (stisknutí tlačítka "odeslat přihlášku").

I. Práva a povinnosti Provozovatele

Provozovatel je oprávněn kontrolovat a vymáhat dodržování pravidel užívání služeb serveru a používat k tomu všech jemu dostupných prostředků, které jsou v souladu s právním řádem ČR.

Provozovatel je oprávněn sledovat a zaznamenávat IP adresu uživatele serveru, a to při každém úkonu uživatele.

Provozovatel neručí za dostupnost a provoz serveru a služeb, zejména pak za případné výpadky způsobené hardwarovými či softwarovými závadami serveru, problémy s obsluhou serveru ani jakýmikoli externími vlivy či výpadky. Uživatel nemá nárok na náhradu škody či dalších nákladů, vzniklých v souvislosti s nedostupností služby.

Provozovatel neručí za zachování obsahu na serveru, a to ani dat umístěných na server uživateli, ani dat umístěných Provozovatelem. Provozovatel není povinen provádět jakékoli zálohy obsahu umístěného na serveru.

Provozovatel je oprávněn kdykoli a bez předchozího upozornění smazat či jinak odstranit a/nebo znepřístupnit některým či všem uživatelům jakýkoli obsah či službu serveru či jakákoli data na serveru umístěná. O takovém odstranění či znepřístupnění není Provozovatel povinen uživatele informovat.

Provozovatel je oprávněn doplňovat obsah vložený na server uživateli reklamním sdělením dle svého uvážení.

Provozovatel je oprávněn nezveřejnit obsah vkládaný uživatelem na server zejména v případě, že je neúplný, tedy že uživatelem nebyly splněny veškeré náležitosti pro vložení obsahu na server, jakož i v případě, že se zjistí, že některé části obsahu jsou chybné či nepravdivé.

Provozovatel provádí průběžnou kontrolu některého obsahu, který Zadavatel na serveru inzeruje nabídky na svoji odpovědnost; avšak provozovatel není povinen dohlížet na obsah ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávnost obsahu. Provozovatel nijak neodpovídá za právní jednání zadavatelů nebo uchazečů.

Pokud deliktní jednání uživatele/zadavatele donutí provozovatele inzerát smazat, smlouva automaticky zaniká. Provozovatel má právo odstoupit od smlouvy v důsledku takového jednání uživatle/zadavatele.

II. Práva a povinnosti Zadavatele

Subjekt nabízející volná pracovní místa (dále jen „Zadavatel“) je oprávněn užívat server k inzerování nabídek zaměstnání nebo práce za účelem vyhledání vhodných uchazečů o inzerované pracovní pozice. Zadavatelem může být pouze subjekt se sídlem nebo místem podnikání v ČR. Zadavatel odpovídá za všechny škody, které mohou vzniknout uchazeči a/nebo Provozovateli v souvislosti s jeho nabídkou (blíže viz bod IV těchto podmínek). Tato inzerce není nijak zpoplatněna. Další vzájemná práva a povinnosti Zadavatele a Provozovatele jsou uvedena níže v Podmínkách zvláště pak v bodě IV.

III. Práva a povinnosti Uchazeče

Zájemce o práci (dále jen „Uchazeč“) je oprávněn bezplatně užívat server k vyhledávání vhodného zaměstnání nebo práce pro svou osobu. Další vzájemná práva a povinnosti Uchazeče a Provozovatele jsou uvedena níže v Podmínkách zvláště pak v bodě V.

IV. Další práva a povinnosti Zadavatele

Zadavatel je oprávněn zadávat Provozovateli ke zveřejnění na Serveru inzeráty obsahující pouze nabídku zaměstnání nebo pracovních příležitostí, a to jen za podmínky jednorázově řádně vyplněných kontaktních údajů Zadavatele.

Za obsah inzerce je odpovědný výhradně Zadavatel. Jak je uvedeno výše, Zadavatel je oprávněn inzerci využívat pouze za účelem nabídky volných pracovních míst. Zadavatel není oprávněn do inzerátu zadávat jakékoli údaje a informace, které jsou v rozporu s právním řádem. Je zakázáno inzerovat nabídky práce, které by byly v rozporu s dobrými mravy, či v rozporu s Obchodními podmínkami pro umisťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných správcem serveru (společnost WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41, Hluboká nad Vltavou, IČ: 28115708).

Za výše uvedené zakázané pracovní nabídky se považují zejména nabídky práce na bázi multilevel-marketingu (MLM), pyramidové hry, podomní prodej, práci v oblasti erotiky a sexuálních služeb a/nebo jiné netransparentní nabídky práce, kde není jasně specifikován přesný popis pracovní pozice či činnosti, která má být předmětem výkonu práce.

Vzhledem k tématickému zaměření Serveru je Zadavatel oprávněn inzerovat pouze pracovní pozice představující penzum práce maximálně 25 hodin týdně a méně – dříve nazývané též vedlejší pracovní poměr (VPP).

Inzerát s nabídkou práce musí obsahovat jednoznačný a výstižný název a popis pracovní pozice, nikoliv názvy jako zejména. „Jedinečná šance“, „Neuvěříte…“, „Denně výdělek až…“ apod., a dále pak kontaktní informace Zadavatele (e-mailová a webová adresa).

Pokud Provozovatel u některé pracovní nabídky zjistí rozpor s těmito Podmínkami, je oprávněn odmítnout a/nebo smazat inzerát Zadavatele, a to bez jakéhokoliv předchozího upozornění. Dále je v takovémto případě Provozovatel oprávněn zamezit Zadavateli v další inzerci pracovních nabídek na Serveru.

V. Práva a povinnosti uchazeče

Vyhledávání v publikovaných inzerátech a odpovídání na ně je Uchazeč oprávněn činit zcela bez omezení a bezplatně.

Uchazeč nese plnou odpovědnost za jím poskytnuté údaje nebo informace obsažené v odpovědi na inzerát nebo v přiloženém životopise. Uchazeč není oprávněn prostřednictvím odpovědi na inzerát nebo životopisu nabízet a/nebo propagovat jakékoliv výrobky nebo služby. Uchazeč dále není oprávněn do odpovědi na inzerát uvádět jakékoli údaje a informace, které jsou v rozporu s právním řádem ČR i obecně platnými právními a etickými normami a pravidly Provozovatele či v rozporu s Obchodními podmínkami pro umisťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných správcem serveru (společnost WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41, Hluboká nad Vltavou, IČ: 28115708).

Provozovatel je oprávněn životopis Uchazeče ze Serveru bez předchozího souhlasu a upozornění odstranit, jestliže porušuje Podmínky.

VI. Osobní údaje a další ujednání

Provoz serveru podléhá registraci Provozovatele jako správce databáze a osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Uživatel uděluje Provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu údajů poskytnutých za účelem anebo při využívání služeb serveru, zejména pak osobních údajů poskytnutých při odeslání odpovědi na inzerát, osobních údajů poskytnutých při zadání inzerátu, a dále IP adresy Uživatele, za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Provozovatele Serveru a případného řešení vzájemných práv a povinností, včetně případného předání těchto údajů dotčeným osobám, a dále pro jiné obchodní a marketingové účely Provozovatele.

Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby jeho osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Provozovatelem.

Uživatel bere na vědomí, že v případě zjištění porušení zákona nebo práv a právem chráněných zájmů Provozovatele či třetích osob je Provozovatel oprávněn osobní údaje uživatele včetně IP adresy dále sdělovat, zejména pak předat je Policii ČR či jiným orgánům státní správy.

Uživatel má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to písemně. Tím nejsou dotčena další práva uživatele jako subjektu osobních údajů podle zákona.

Uživatel souhlasí s tím, aby mu Provozovatel zasílal zprávy obsahující obchodní sdělení.

VII. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2021.

Provoz Serveru, užívání jeho služeb a veškeré právní vztahy mezi Provozovatelem a Uživateli se řídí právním řádem České republiky zejména pak zákonem č.101/2021 Sb., o ochraně osobních údajů.

Podmínky jsou platné a účinné jako celek, eventuální neplatnost některého ustanovení nezpůsobuje neplatnost celých podmínek.